Hướng dẫn: 7 video

CINEMA 4D

CHARACTER ANIMATION - CHUYỂN ĐỘNG

Bài 1 - RH Character Tools - Gắn xương và tạo chuyển động

04 - Bắt đầu tạo chuyển động nhân vật

Giới thiệu RH Character Tools

01 - Tìm hiểu một số công cụ trong RH Character Tools

02 - Sao chép chuyển động từ Mixamo vào RH Character Tools

03 - Lý thuyết tạo chuyển động nhân vật

05 - Tạo tư thế chuyển động đầu tiên cho nhân vật

06 - Tạo chuyển động tổng thể cho nhân vật

07 - Kiểm tra lại chuyển động từng bộ phận với biểu đồ đường cong