01 - Chất liệu: màu sắc + kết cấu (Material: Color & Texture)

02 - Phản chiếu ánh sáng (Reflectance)

03 - Nổi khối (Bump & Displacement)

05 - Dán decal dựa trên kênh màu (Alpha)

06 - Gán nhiều chất liệu cho 1 đối tượng (Polygon Selection Tag)

09 - Layout Preset - Material Preset - Object Preset - Render Settings

07 - Chia sẻ chất liệu (Save Material Preset)

08 - Tạo chất liệu mới từ những ảnh chia sẻ

Hướng dẫn: 9 video

04 - Chất liệu thủy tinh trong suốt (Transparency)

CINEMA 4D

MATERIAL - CHẤT LIỆU

Bài 1 - Chất liệu (Material)