01 - Truy bắt 2D tự động (Automatic 2D tracking)

02 - Truy bắt 2D thủ công (Manual 2D tracking)

03 - Sửa lại các điểm truy bắt tự động (Refine tracking data)

05 - Dùng thẻ Camera Calibrator (Calibrate a camera)

5.1 - Tìm hiểu thẻ Camera Calibrator Tag

07 - Tự động track 2D & 3D (Full Solve)

Chèn 3 cái ly vào bối cảnh

06 - Nhập và xuất dữ liệu truy bắt .FBX & .ABC

08 - Xây dựng lại bối cảnh 3D (Reconstruction)

Truy bắt đối tượng 3D

09 - Bốn bước truy bắt đối tượng 3D (Object Tracker)

Hướng dẫn: 14 video

04 - Tạo điểm 3D và xác định hệ trục (Solve the 3D camera)

CINEMA 4D

TRACKER - TRUY BẮT CHUYỂN ĐỘNG

Bài 1 - Kỹ xảo điện ảnh VFX

10 - Nhập đối tượng 3D từ .OBJ và .MTL

11 - Giảm đường polygon với Polygon Reduction và LOD

12 - Ghép bóng đổ vào đối tượng (Shadow catcher material)

13 - Thêm các nguồn sáng vào VFX

Cảnh 1

Cảnh 2

Cảnh 3

09 - Bốn bước truy bắt đối tượng 3D (Object Tracker)

14 - Phân cảnh quay (Prepare takes)