MICROSOFT ACCESS

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ

Đây là một chương trình giúp chúng ta làm được những phần mềm quản lý từ đơn giản đến nâng cao. Chương trình dễ sử dụng được dùng cho những bạn chưa có kiến thức về lập trình cũng có thể sử dụng để làm các chương trình thông qua các công cụ có sẵn trong Access.

01 - Giới thiệu Access

02 - Tạo bảng Table

03 - Tạo mối quan hệ Relationship

05 - Tạo Query dạng tham số Parameter

06 - Tạo Query dạng thống kê Crosstab

09 - Tạo báo cáo tự động Report Wizard

07 - Tạo Query dạng thực thi Action

08 - Chức năng Union hợp nhất Query

10 - Tạo báo cáo thủ công Report Design

11 - Sắp xếp Sort và nhóm Group trong Report

12 - Tạo Mẫu tự động Form Wizard

13 - Tạo Mẫu thủ công Form Design

14 - Tạo Form chính và form phụ

15 - Tạo menu cho Form bằng Navigation

16 - Bài tập 1

Hướng dẫn: 16 video

04 - Tạo bảng tham chiếu Query