ADOBE DIMENSION

Tạo Mockup 3D thật dễ dàng và chuyên nghiệp

Adobe Dimension là công cụ cần thiết để tích hợp các tài nguyên 2D (như logo) vào mô hình 3D (như bao bì, vỏ chai) mà không cần biết các phần mềm 3D phức tạp.

01 - Giới thiệu phần mềm

02 - Phím tắt và cách tìm kiếm thư viện mẫu 3D

03 - Giao diện phần mềm

04 - Các phím điều hướng Camera trong môi trường 3D

05 - Di chuyển & xoay & thay đổi tỷ lệ đối tượng 3D

06 - Công cụ chọn từng phần Magic Wan Tool

09 - Tùy chỉnh chất liệu Materials

07 - Công cụ hút màu Sampler Tool

08 - Các công cụ còn lại

10 - Các nguồn sáng Lights

11 - Tạo mockup ly cà phê

Hướng dẫn: 11 video