MICROSOFT EXCEL

Tạo bảng tính, biểu đồ

Phần mềm này giúp tạo ra các bảng tính, cùng các tính năng hỗ trợ người dùng tính toán dữ liệu nhanh, chính xác với số lượng hàng triệu ô tính. Excel thường được sử dụng cho các công việc kế toán, văn phòng.

02 - Làm quen giao diện

03 - Thao tác với bảng tính

04 - Làm việc với dữ liệu

06 - Đồ thị

07 - Mật khẩu bảo vệ

10 - Bài tập 2

08 - Pivot Table

09 - Bài tập 1

11 - Bài tập 3

12 - Bài tập 4

13 - Bài tập 5

14 - Bài tập 6

15 - Bài tập 7

16 - Bài tập 8

17 - Bài tập 9

20 - Bài tập 12

21 - Bài tập 13

Hướng dẫn: 27 video

18 - Bài tập 10

19 - Bài tập 11

22 - Bài tập 14

23 - Bài tập 15

24 - Bài tập 16

25 - Bài tập 17

26 - Bài tập 18

27 - Bài tập 19

05 - In ấn

Tạo bảng tính Excel trên điện thoại

Cách học nhanh Excel