NUMBERS

Tạo bảng tính tương tự Excel

Dù Excel vẫn là phần mềm phổ biến nhất, tuy nhiên với một số người, Apple Numbers vẫn có một vị trí nhất định.

Tạo bảng tính Numbers trên iPhone & iPad

02 - So sánh Numbers vs Excel (Compare)

04 - Bài tập (Exercise)

Hướng dẫn: 4 video

03 - Công thức và Hàm (Insert Function)