PAGES

Soạn thảo văn bản tương tự Word

Pages là một ứng dụng soạn thảo văn bản của Apple, dùng trên máy tính Mac và trên iPhone iPad.

Soạn thảo văn bản Pages trên iPhone & iPad

03 - Tệp (File)

04 - Sửa (Edit)

07 - Bảng (Table)

05 - Chèn (Insert)

06 - Phông chữ (Font)

08 - Biểu đồ (Chart)

09 - Hộp văn bản, phim ảnh, liên kết (Text box, Movie, Hyperlink)

10 - Mục lục (Table of Contents)

11 - Tuỳ chỉnh Thanh công cụ (Toolbar)

12 - Bài tập Pages (Exercise)

Hướng dẫn: 12 video

02 - So sánh phần mềm Word vs Pages (Compare)