PIXEL FX DESIGNER 

Tạo các hiệu ứng hạt Pixel

Với Pixel FX Designer, bạn có thể dễ dàng tạo các hiệu ứng pixel như cháy nổ, khói bụi...

Tạo các hiệu ứng cháy nổ, khói bụi... cho Game 2D

Hướng dẫn: 1 video