SIDEFX HOUDINI

Tạo kỹ xảo phim 3D chuyên nghiệp

SideFX Houdini là một phần mềm tuyệt vời được sử dụng để tạo các kỹ xảo 3D phức tạp cho quảng cáo, trò chơi video và phim ảnh. Muốn học phần mềm này đòi hỏi các bạn phải có kiến thức nền về 3D. Houdini tạo kỹ xão dựa trên liên kết các node phức tạp với nhau.

03 - The User Interface (Giao diện người dùng)

04 - New Projects (Tạo mới dự án)

05 - View (Điều hướng góc nhìn)

07 - Rotate Object (Xoay đối tượng)

08 - Scale Object (Thay đổi tỷ lệ đối tượng)

11 - Network View and Understanding Contexts (Cửa sổ Network)

09 - Handle Tool (Công cụ tổng hợp di chuyển xoay và tỷ lệ)

12 - Import Geometry (Nhập đối tượng 3D từ phần mềm khác)

13 - Making Selections and Working with the Edit Node (Vùng chọn)

14 - The Edit Node in Practice (Chỉnh sửa node)

15 - The Poly Extrude Tool (Công cụ đẩy khối Extrude)

16 - The Poly Extrude Tool (Công cụ Extrude)

17 - Simple Expressions (Tạo hàm đơn giản)

18 - Poly Bridge Tool (Công cụ nối 2 mặt phẳng Bridge)

21 - Sub-dividing and Edge Loops (Chia nhỏ đường lưới và vòng lặp)

22 - Using Expressions to Animate Wheel Rotation (Dùng hàm)

Hướng dẫn: 32 video

19 - Freatures of the Poly Bridge Tool (Tìm hiểu thêm về Bridge)

20 - Freatures of the Poly Bridge Tool (Tìm hiểu thêm về Bridge)

23 - Editing the Parameter Interface (Tạo các tham số bên ngoài node)

24 - Duplicating with the Copy Node (Nhân đôi đối tượng)

25 - Add Vertex Normal Atributes and UV Mapping Atributes(Sửa lỗi N)

26 - Adding Materials Using Groups (Thêm vật liệu vào nhóm)

29 - Light, Camera, Mantra (Thêm 3 node cần cho render)

27 - Group Combine (Gộp các nhóm)

31 - Animating Without Keyframes (Chuyển động không cần keyframe)

30 - Animating with Keyframes (Làm chuyển động với keyframe)

28 - Applying Materials (Cộng vật liệu vào)

32 - Working with Initial State Velocity (Tạo lực tác động ban đầu)

06 - Move Object (Di chuyển đối tượng)

10 - Viewport Arrangement (Sắp xếp nhiều cửa sổ)