WIX

Tạo nhanh một trang web không dùng code

Wix.com là một nền tảng xây dựng website cho phép người dùng khởi tạo website trực tuyến dựa trên thao tác kéo thả.

01 - Dựng một trang web cần có gì

02 - Chọn các mẫu web có sẵn

03 - Xuất bản trang web lên mạng

05 - Chỉnh sửa web thủ công

06 - Chỉnh sửa web bằng ADI

Hướng dẫn: 6 video

04 - Tìm hiểu bảng điều khiển Dashboard