ZOOMIT

Chú thích lên màn hình và phóng to màn hình

Hướng dẫn: 1 video

EPIC PEN

Công cụ vẽ hay ghi chú trực tiếp lên màn hình vi tính

Hướng dẫn: 1 video